Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Szczygielskiej powstała jako odpowiedź na wciąż zwiększające się potrzeby rynku w zakresie usług prawnych. Naszym celem jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie i budowanie trwałych relacji z klientami. Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią możecie być Państwo Pewni, że bez względu na rodzaj problemu i stopień jego skomplikowania, zawsze gotowi jesteśmy Państwu pomóc, szukając najlepszych rozwiązań. Do spraw Klientów podchodzimy w sposób kompleksowy. Analizujemy nie tylko konsekwencje prawne ale także finansowe zleconych zadań. Nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na jednostkowym problemie, ale rozważamy jego szersze skutki dla Klienta. Zaufanie którym obdarzają nas Nasi Klienci jest dla nas najwyższą wartością. Działalność zawodowa prawników Kancelarii jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Wartość sumy gwarancyjnej wynosi 250 tys. euro.

Prawo spadkowe i rodzinne.

 • Prowadzenie postępowań sądowych w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, roszczeń o zachowek.
 • Przyjęcie oraz odrzucenie spadku, otwarcie testamentu.
 • Prowadzenie spraw o alimenty.
 • Reprezentacja Klientów w procesach rozwodowych, separacje.
 • Ustalanie kontaktów z dziećmi.
 • Prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie.
 • Prawo rzeczowe, prawo nieruchomości i prawo mieszkaniowe.

 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw o zasiedzenie.
 • Prowadzenie spraw wieczystoksiegowych.
 • Zastępowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach dotyczących nieruchomości.
 • Ustanowianie służebności.
 • Umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Tworzenie wspólnot mieszkaniowych.
 • Prawo cywilne w tym prawo ubezpieczeniowe

 • Redagowanie umów.
 • Zastępstwo procesowe w sporach sądowych.
 • Odzyskiwanie należnych odszkodowań.
 • Wypadki komunikacyjne.
 • Prawo administracyjne

 • Reprezentowanie Klientów w sporach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Prawo gospodarcze i handlowe, w tym sprawy rejestrowe,

 • Kompleksowa jak i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego.
 • Zakładanie spółek prawa handlowego, oraz ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Opinie i konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz władz tych spółek.
 • Bieżące nadzorowanie procesu podejmowania decyzji w spółkach prawa handlowego oraz opinie prawne w tym zakresie.
 • Nadzór realizacji obowiązków nałożonych na władze spółki przez kodeks spółek handlowych.
 • Przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji prawnej związanej z obsługą podmiotu.
 • Obsługa prawna zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.
 • Opracowywanie i opiniowanie umów i wzorców umów w obrocie gospodarczym.
 • Prawo procesowe.

 • Sporządzanie wszelkich pism procesowych. ( pozwów, pism procesowych i administracyjnych w tym apelacji, skarg, odwołań ).
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracyjnymi.
 • Windykacja należności.

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty.
 • Postępowania polubowne - mediacje, negocjacje.
 • Uzyskanie zabezpieczenia należności.
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, przeprowadzanie procedury zwolnień grupowych.
 • Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Opracowywanie wzorów umów o pracę , wzorów wypowiedzeń.
 • Opracowywanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności i innych tego rodzaju.
 • reprezentacja zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach przed sądami pracy.